kibicowskie.pl

STUDIO GRAFICZNE, WZORY NA ZAMÓWIENIE

kibicowskie.pl

Polityka prywatności / klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Na podstawie Art 13 Rozporządzenia informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kibicowskie.pl Zbigniew Bożek z siedzibą w Markach (05-270), przy ul. Okólnej 7a. W sprawie przetwarzania danych kontaktować można się e–mailem na adres: kibicowskie@interia.pl;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranych ze spółką zamówień (umów) w zakresie niezbędnym do ich wykonania, podanie ich jest dobrowolne, ale brak podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji;

  3. jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez kibicowskie.pl w celach marketingowych kibicowskie.pl tj. przesyłania informacji o produktach, usługach, przedstawiania propozycji i ofert handlowych, informacji o promocjach będą one przetwarzane również w tych celach;

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także będą udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz spółki usługi księgowe, usługi prawne, usługi informatyczne, ubezpieczeniowe, oraz marketingowe;

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od daty realizacji umowy, a w przypadku danych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą – do czasu cofnięcia zgody, lub zaprzestania działalność przez kibicowskie.pl i jego następców prawnych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody;

  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia a także prawo do cofnięcia zgody;

  7. W przypadku, gdyby uznał Pani/Pan ww. rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres: kibicowskie.pl z siedzibą w Markach (05-270), przy ul. Okólnej 7a. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.